Wczesne wspomaganie rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci jest nowym zadaniem w polskim systemie oświaty, bardzo ważnym z punktu widzenia rozwoju i potrzeb dziecka niepełnosprawnego..

Zostało ono wprowadzone Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 4 kwietnia 2005 (Dz.U.Nr 68 poz. 587)

Od 1 października 2007 r na terenie Przedszkola Publicznego nr 36 we Włocławku funkcjonuje Punkt Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci. Swoją opieką obejmuje dzieci z terenu całego miasta. Celem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci jest pobudzenie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

Po wykryciu nieprawidłowości rozwojowych rodzice kierowani są do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej we Włocławku. Tam po przeprowadzeniu kompleksowych badań diagnostycznych dziecko otrzymuje opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Z oryginałem opinii przychodzi do Punktu Wczesnego Wspomagania Rozwoju i zwraca się z podaniem do Dyrektora placówki o objęcie dziecka zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju.

Dyrektor występuje do organu prowadzącego – Urząd Miasta Wydział Edukacji Turystyki i Sportu o przyznanie godzin (maksymalna ilość godzin to 8 w miesiącu) w zależności od stopnia niepełnosprawności, potrzebnych specjalistów oraz wieku dziecka.

Po otrzymaniu decyzji z Urzędu Miasta, Dyrektor powołuje Zespól Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla danego dziecka z przydziałem specjalistów i godzin.

W Punkcie Wczesnego Wspomagania Rozwoju przy Przedszkolu Publicznym nr 36 zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra m.in.: oligofrenopedagodzy, pedagog terapii sensorycznej, rewalidant, tyflopedagog, surdopedagog, logopedzi posiadający uprawnienia do pracy z dziećmi autystycznymi, psycholog oraz rehabilitant ruchowy. Wszyscy specjaliści podnoszą swoje umiejętności uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego.

W pracy z dziećmi wykorzystywane są różne metody i techniki m.in.: metoda Weroniki Sherborne, metoda kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona, elementy metody behawioralnej, metoda Knilla.

Zajęcia odbywają się w przestronnych, odpowiednio przystosowanych gabinetach: pedagogicznym, logopedycznym, rehabilitacyjnym oraz w nowo oddanym gabinecie terapii integracji sensorycznej.